Oosteinde 22 9466 TA Gasteren
  Maandag t/m Vrijdag - 09:00 t/m 17:00

ALGEMENE VERKOOP-, LEVERINGS- EN BETALINGSVOORWAARDEN

VAN

Lute Pieters
h.o.d.n.
POWER-TEQ Oosteinde 22
9466 TA Gasteren
inschrijving kamer van koophandel nr. 53640543

NOVEMBER 2011

ARTIKEL 1: TOEPASSELIJKHEID

a. Deze voorwaarden zijn van toepassing op alle aanbiedingen, verkopen en leveringen door de eenmanszaak genaamd POWER-TEQ (inschrijvingsnr. K.v.K. 53640543) en of diens rechtsopvolger met ondermeer de handelsnaam www.power-teq.nl, hierna te noemen POWER- TEQ, aan derden gedaan, op alle door POWER-TEQ in opdracht van derden verrichte werk- zaamheden, alsmede op alle overeenkomsten in de meest ruime zin van het woord door POWER- TEQ met derden aangegaan.

b. Deze voorwaarden gelden zowel binnen als buiten Nederland, ongeacht de woon- of vestigingsplaats van de bij enige overeenkomst betrokken partijen, ongeacht ook de plaats waar de overeenkomst tot stand is gekomen, dan wel ten uitvoer had moeten worden gelegd.

c. Indien de koper/opdrachtgever inkoopvoorwaarden voert zijn deze voor POWER-TEQ niet bindend voor zover deze afwijken van deze leveringsvoorwaarden.

d. Eventuele afwijkingen van deze voorwaarden, door POWER-TEQ te eniger tijd toegepast/toegestaan ten voordele van koper/opdrachtgever, geven laatstgenoemde nimmer het recht zich later daarop te beroepen of de toepassing van zulk een afwijking als voor hem/haar vaststaand voor zich op te eisen.

ARTIKEL 2: AANBIEDINGEN

a. Alle aanbiedingen en prijsopgaven zijn geheel vrijblijvend, tenzij uitdrukkelijk anders is vermeld. Zij zijn naar beste weten door POWER-TEQ gedaan en gebaseerd op eventueel bij aanvraag verstrekte gegevens.

b. De door POWER-TEQ in afbeeldingen, websites, catalogi, folders, tekeningen of op andere wijze verstrekte opgaven omtrent maat, capaciteit, prestatie, kleur, materiaalstructuur, finish of resultaten, moeten worden geacht bij benadering en vrijblijvend te zijn verstrekt. POWER-TEQ is aan deze opgave niet gebonden en aanvaardt voor eventuele onjuistheden in deze gegevens dan ook geen enkele aansprakelijkheid.

ARTIKEL 3.1: OPDRACHTEN/OVEREENKOMSTEN

a. Onder opdracht wordt verstaan: iedere overeenkomst met POWER-TEQ, onverschillig of deze daarbij op zich neemt werkzaamheden uit te voeren, dan wel personeel, materiaal of ruimte ter beschikking te stellen, of welke andere prestatie dan ook te verrichten, een en ander in de ruimste zin.

b. Alle met POWER-TEQ gesloten overeenkomsten worden eerst bindend na schriftelijke bevestiging door POWER-TEQ, dan wel doordat POWER-TEQ met de uitvoering van de opdracht is aangevangen. Eventuele aanvullingen of wijzigingen op bovenbedoelde overeenkomsten binden POWER-TEQ eerst, nadat en voor zover deze door POWER-TEQ zijn geaccepteerd en schriftelijk bevestigd. Koper/opdrachtgever wordt geacht wijzigingen of aanvullingen op met POWER-TEQ gesloten overeenkomsten te hebben geaccepteerd, indien koper/opdrachtgever niet binnen 8 dagen, nadat hij van de wijziging/aanvulling kennis heeft genomen of had kunnen hebben, schriftelijk tegen deze wijziging(en) en/of aanvulling(en) heeft geprotesteerd. Koper/opdrachtgever wordt geacht kennis te hebben van bedoelde wijziging/aanvulling op het moment dat POWER- TEQ met de werkzaamheden waarop de wijziging/aanvulling betrekking heeft is aangevangen. Alleen de directie en eventueel hij/zij die door de directie daartoe uitdrukkelijk is gemachtigd, kan en mag namens POWER-TEQ overeenkomsten sluiten.

c. Tenzij schriftelijk uitdrukkelijk anders zou zijn overeengekomen, heeft POWER-TEQ te allen tijde het recht de opdracht geheel of gedeeltelijk door derden te laten uitvoeren, waarbij deze voorwaarden ook ten gunste van deze derden werken, op voorwaarde overigens dat POWER-TEQ hen, desnoods achteraf, schriftelijk machtigt zich op deze voorwaarden te beroepen zonder dat deze machtiging enigerlei verplichtingen jegens POWER-TEQ zou kunnen doen ontstaan.

ARTIKEL 3.2 OVEREENKOMSTEN OP AFSTAND

Daar waar er opdrachten/overeenkomsten tot stand komen, waarbij de “wet overeenkomsten op afstand” opgeld kan doen en de koper/opdrachtgever zich daar terecht op beroept, zal POWER- TEQ deze wet respecteren. Dit betekent, dat bepalingen in deze voorwaarden die omwille van hun algemene karakter in die omstandigheden conflictueus zijn met deze wet, daaraan ondergeschikt zijn. Zie BW Boek 7 afd. 9.a art. 46a e.v. voor de inhoud van deze wet. Deze wet heeft ten doel consumenten meer juridische bescherming te bieden bij het aangaan van dit type overeenkomsten.

ARTIKEL 4: AANSPRAKELIJKHEID

a. POWER-TEQ is, behoudens het bepaalde in artikel 9 van deze voorwaarden, niet aansprakelijk voor enige schade die, hetzij direct en/of indirect het gevolg is van het niet beantwoorden van de geleverde zaken, met inbegrip van meerwerk, aan de overeenkomst, tenzij dit aan haar opzet of grove schuld is te wijten. Derhalve aanvaardt POWER-TEQ dit ook niet bij grove calamiteiten, zoals bij brand, waterschade en onheil van buitenaf bijvoorbeeld, oorlogen en aardbevingen.

b. Indien POWER-TEQ wegens enige andere reden ter zake van de overeenkomst schadeplichtig mocht zijn, zal de door haar verschuldigde schadevergoeding steeds beperkt zijn tot ten hoogste het factuurbedrag (exclusief omzetbelasting) ter zake van de betreffende goederen en/of diensten, zulks met een maximum van EURO 1.000,00 (zegge; duizend euro).

c. Een beroep op deze voorwaarden schort de betalingsverplichting van de koper/opdrachtgever jegens POWER-TEQ niet op. ARTIKEL

5: LEVERTIJD EN PLAATS VAN LEVERING

a. De in de aanbiedingen, bevestigingen en contracten genoemde levertermijnen worden naar beste weten gedaan en zullen zoveel mogelijk in acht worden genomen, doch zij zijn voor POWER- TEQ niet bindend.

b. Overschrijding van deze termijnen, door welke oorzaak dan ook, geeft koper/opdrachtgever nooit het recht op schadevergoeding, ontbinding van de overeenkomst of niet-nakoming van enige verplichting welke voor hem uit de desbetreffende overeenkomst of uit enige andere, al dan niet met deze overeenkomst samenhangende, overeenkomst mocht voortvloeien.

c. Bij excessieve overschrijding van de levertijd, evenwel zulks ter beoordeling van POWER-TEQ, zal POWER-TEQ in nader overleg treden met koper/opdrachtgever.

d. Levering geschiedt af het bedrijf van POWER-TEQ of een andere door POWER-TEQ te bepalen plaats.

e. Wanneer door POWER-TEQ, verkochte goederen of aangeboden diensten, na aan de koper/opdrachtgever te zijn aangeboden, door deze niet worden geaccepteerd, staan zij gedurende drie weken ter beschikking van koper/opdrachtgever. Goederen worden gedurende deze periode opgeslagen voor rekening van koper/opdrachtgever. Na genoemde periode zal het totaalbedrag dat bij afname of nakoming verschuldigd zou zijn, vermeerderd met de kosten en rente, van koper/opdrachtgever gevorderd kunnen worden, ook zonder levering van bedoelde goederen of diensten. De betaling wordt dan geacht te zijn verricht als schadevergoeding aan POWER-TEQ.

f. Indien de koper/opdrachtgever niet of niet tijdig voldoet aan enige uit deze of uit een andere, met de opdracht samenhangende overeenkomst voortvloeiende verplichting, is POWER-TEQ gerechtigd, na de koper/opdrachtgever schriftelijk in gebreke te hebben gesteld -zonder rechterlijke tussenkomst- de uitvoering op te schorten, zonder dat POWER-TEQ tot enige schadevergoeding is gehouden.

ARTIKEL 6: TRANSPORT EN TRANSPORTRISICO

a. De keuze van het transportmiddel is aan POWER-TEQ.

b. Het transport van de bij POWER-TEQ bestelde/gekochte goederen geschiedt voor rekening van de koper/opdrachtgever. Dit geldt evenzo ten aanzien van retourzendingen.

c. Alle bij POWER-TEQ bestelde/gekochte goederen, inclusief eventueel door koper opdrachtgever retour te zenden goederen, reizen vanaf het ogenblik van afzending voor risico van de koper/opdrachtgever. Ook wanneer franco levering overeengekomen mocht zijn, is de koper/opdrachtgever aansprakelijk voor alle schade tijdens het vervoer geleden.

d. De goederen worden uitsluitend parterre afgeleverd. Indien goederen anders dan parterre dienen te worden bezorgd, zijn de hieraan verbonden extra kosten en risico’s geheel voor rekening van koper/opdrachtgever. Indien koper/opdrachtgever ten tijde van de aflevering niet aanwezig is, dan wel niet in staat blijkt te zijn om de goederen in ontvangst te nemen, of anderszins in gebreke blijft de goederen in ontvangst te nemen, dan heeft POWER-TEQ het recht om de aflevering om te zetten in een afhaalplicht van koper/opdrachtgever aan het door de vervoerder opgegeven adres, nadat deze middels achterlating van een schriftelijke mededeling koper/opdrachtgever daarvan in kennis heeft gesteld.

e. Bij aankomst/ in ontvangstneming der goederen dient de koper/opdrachtgever zich te overtui- gen van de staat waarin de goederen zich bevinden. Indien alsdan blijkt dat schade aan goederen of materiaal is toegebracht, dient hij alle maatregelen ter verkrijging van een schadevergoeding van de vervoerder te treffen. Door ondertekening van het ontvangstbewijs, verstrekt door of namens POWER-TEQ, verklaart koper/opdrachtgever de goederen in goede staat te hebben ontvangen.

ARTIKEL 7: PRIJZEN EN KOSTEN

a. Voor iedere opdracht stelt POWER-TEQ afzonderlijk een prijs of een tarief vast. Deze prijs of dit tarief is uitsluitend bedoeld als het te betalen bedrag voor de door POWER-TEQ te leveren prestatie, met inbegrip van de normale daartoe behorende kosten. De in de aanbieding genoemde prijzen zijn gebaseerd op de alsdan bekende kostprijsfactoren, koersen, lonen, belastingen, rechten, lasten, vrachten, etc.. Ingeval van verhoging van een van deze factoren is POWER-TEQ gerechtigd de aangeboden (verkoop)prijs dienovereenkomstig te wijzigen.

b. Onder de prijs of het tarief vallen dus niet de heffingen van overheidswege of andere instanties, met inbegrip van boetes, verzekeringspremies etc..

c. POWER-TEQ is gerechtigd vooraf aanbetalingen c.q. depot of zekerheid (in de vorm van een bankgarantie) te eisen.

d. POWER-TEQ behoudt zich het recht voor verzendkosten in rekening te brengen.

ARTIKEL 8: BETALINGSCONDITIES

a.1. Tenzij uitdrukkelijk (schriftelijk) anders is overeengekomen, dient de betaling van de door POWER-TEQ toegezonden facturen te geschieden binnen 8 (acht) dagen na factuurdatum, zonder aftrek van kortingen en zonder enige vorm van compensatie.

a.2 Bij internettransacties via een website, zoals bijvoorbeeld bij webwinkel/webshop activiteiten geschiedt de betaling vooraf middels een op de site aangegeven betalingswijze, dan wel op een uitdrukkelijk schriftelijk overeengekomen andere wijze.

b. De leverancier is gerechtigd een kredietbeperkingstoeslag van minimaal 2% in rekening te brengen, echter dit dient alsdan uitdrukkelijk op de factuur vermeld te zijn. Deze toeslag mag worden afgetrokken van het factuurbedrag, indien het factuurbedrag binnen 8 dagen na factuur- datum wordt betaald. 

c. Alle betalingen dienen, zonder aftrek of schuldvergelijking, te geschieden ten kantore van POWER-TEQ of op een door POWER-TEQ aan te wijzen bank- of girorekening.

d. Kortingen kunnen uitsluitend worden verleend na onderling overleg tussen POWER-TEQ en koper/opdrachtgever. Tenzij schriftelijk anders is overeengekomen, zijn deze kortingen eenmalig. Bij volgende transacties kan op voorgaande kortingen geen beroep worden gedaan.

ARTIKEL 9: RECLAMES

a. Eventuele reclames, zowel op levering van goederen, als op verleende diensten en op factuurbedragen, dienen binnen veertien dagen na ontvangst van de producten of diensten of van de betreffende facturen, schriftelijk en aangetekend bij POWER-TEQ te zijn ingediend, onder nauwkeurige opgave van de feiten waarop de reclames betrekking hebben. Het recht op reclame van de koper/opdrachtgever vervalt ten aanzien van door of namens deze bewerkte, verwerkte goederen. Dit geldt evenzo bij aangebroken goederen of goederen waarvan de verpakking beschadigd is.

b. Reclames ten aanzien van de bedingen in deze voorwaarden als ondermeer bedoeld in artikel 6:233 sub a van het Burgerlijk Wetboek (nietigheid ten aanzien van een of meerdere bedingen op grond van het onredelijk bezwarend zijn) dienen eveneens binnen veertien dagen na kennisneming van deze voorwaarden of het tijdstip waarop daarvan redelijkerwijs kennisgenomen had kunnen worden, schriftelijk en aangetekend bij POWER-TEQ te zijn ingediend onder nauwkeurige opgave van de feiten waarop de reclames betrekking hebben. Het recht op reclame vervalt op het moment dat de overeenkomst tot stand is gekomen. Koper/opdrachtgever doet afstand van het zich nadien beroepen op het onredelijk bezwarend zijn van een of meer bedingen in deze voorwaarden, voor zover de eventueel als onredelijk bezwarend gevoelde bedingen niet door de wetgever dwingend zijn voorgeschreven.

c. Wanneer ingediende reclames niet voldoen aan het bovengestelde, kunnen zij niet meer ontvangen worden en wordt koper/opdrachtgever geacht het geleverde en/of verrichte te hebben goedgekeurd. Wanneer POWER-TEQ van oordeel is dat een gerechtvaardigde klacht is ingediend, heeft zij het recht, hetzij een in onderling overleg te bepalen geldbedrag als schadeloosstelling uit te keren aan koper/opdrachtgever, hetzij tot een nieuwe levering over te gaan met instandhouding van de bestaande overeenkomst, zulks onder de verplichting van de koper/opdrachtgever om aan POWER-TEQ het verkeerd of ondeugdelijk geleverde franco te retourneren; een en ander ter keuze van POWER-TEQ.

d. POWER-TEQ is slechts verplicht van ingediende reclames kennis te nemen, wanneer de betrokken koper/opdrachtgever op het ogenblik van indiening van zijn reclames aan al zijn bestaande verplichtingen jegens POWER-TEQ, uit welke overeenkomst dan ook voortvloeiende en waaruit dan ook bestaande, integraal heeft voldaan.

e. Retourzendingen die niet of onvoldoende gefrankeerd of verpakt zijn, zullen door POWER-TEQ worden geweigerd. Retourzendingen die hetzij overeengekomen zijn, dan wel binnen de normeringen van de wet koop op afstand vallen zijn voor POWER-TEQ in beginsel slechts voor acceptatie vatbaar, wanneer deze goederen niet gebruikt zijn, door de koper/opdrachtgever, niet beschadigd zijn in uiterlijk en/of functionaliteit, de verpakking niet beschadigd is en er geen onderdelen, beschrijvingen, catalogi en/of garantiebewijzen ontbreken. Alle retourzendingen van kopers of opdrachtgevers geschieden voor hun rekening en risico.

ARTIKEL 10: ANNULERING/ONTBINDING EN OPSCHORTING

a. POWER-TEQ heeft het recht, indien de koper/opdrachtgever in enig opzicht in gebreke is of blijft aan zijn verplichtingen met betrekking tot eerder door POWER-TEQ uitgevoerde leveringen, verrichte werkzaamheden, of uit andere hoofde, te voldoen, haar verplichtingen jegens koper/opdrachtgever op te schorten, dan wel de daaraan ten grondslag liggende overeenkomst(en) geheel of gedeeltelijk te annuleren/ontbinden. Een en ander zonder door koper/opdrachtgever op -5- enigerlei wijze aansprakelijk gesteld te kunnen worden en onverminderd de POWER-TEQ toekomende rechten. POWER-TEQ heeft dit recht ook, indien er bij koper/opdrachtgever sprake is van een Faillissement, surseance van betaling, toetreding tot de WSNP, andere vormen van schuldbegeleiding, liquidatie van bedrijfsvorm/ zakelijke activiteiten dan wel een, naar de maatstaven van POWER-TEQ, dreiging van deze omstandigheden. Alle vorderingen van POWER- TEQ op koper/opdrachtgever zijn alsdan voor haar terstond opeisbaar.

b. Indien koper/opdrachtgever de door hem met POWER-TEQ gesloten overeenkomst(en) wenst te ontbinden/annuleren, dan is POWER-TEQ eveneens gerechtigd naleving van de gesloten overeenkomst(en) te vorderen, dan wel is koper/opdrachtgever, zulks naar keuze van POWER- TEQ, annuleringskosten verschuldigd van minimaal 30% van de verkoopwaarde.

c. Annulering/ontbinding door koper/opdrachtgever van afgenomen producten en/of diensten via de website van POWER-TEQ die omwille van hun karakter direct zijn gebruikt en/of verbruikt, dan wel op maat zijn gemaakt of wanneer daarvan reeds een aanvang gemaakt is, zijn in beginsel voor POWER-TEQ niet vatbaar voor acceptatie ook niet binnen de normaal geduide termijn bij de wet koop op afstand.

ARTIKEL 11: VERGOEDING BIJ TE LATE- OF NIET-BETALING

Indien de betaling van de door POWER-TEQ toegezonden facturen niet heeft plaatsgevonden binnen 8 (acht) dagen na factuurdatum, wordt de koper/opdrachtgever geacht van rechtswege in verzuim te zijn en heeft POWER-TEQ, zonder nadere ingebrekestelling, het recht de koper/opdrachtgever over het gehele door hem verschuldigde bedrag, van de vervaldag af, een rente in rekening te brengen ter hoogte van de wettelijk achterstallige rente met een minimum van 1% per maand of een gedeelte daarvan, onverminderd de aan POWER-TEQ verder toekomende rechten, waaronder het recht op koper/opdrachtgever alle op de invordering vallende kosten, zowel gerechtelijke- als buitengerechtelijke incassokosten, welke laatste bij voorbaat worden gefixeerd op 15 % van het in te vorderen bedrag, met een minimum van EURO 150,00 (zegge; honderd en vijftig euro)

ARTIKEL 12: VOORBEHOUD VAN EIGENDOM

a. Zolang een koper/opdrachtgever aan POWER-TEQ geen volledige betaling van de door POWER- TEQ aan hem geleverde goederen, onderdelen, installaties en/of uitgevoerde werkzaamheden heeft verricht, blijven deze voor rekening en risico van de koper/opdrachtgever komende goederen en/of materialen, het onbetwiste eigendom van POWER-TEQ.

b. Indien een koper/opdrachtgever enige verplichting uit de overeenkomst met betrekking tot de verkochte goederen en/of verrichte werkzaamheden niet nakomt, is POWER-TEQ zonder nadere ingebrekestelling gerechtigd de goederen of materialen terug te nemen, in welk geval de overeen- komst zonder rechterlijke tussenkomst zal zijn ontbonden, onverminderd het recht van POWER- TEQ zo nodig in of buiten rechte vergoeding te vorderen van eventueel door POWER-TEQ geleden of nog te lijden schade, waaronder begrepen: geleden verlies, gederfde winst, interest, trans- portkosten etc..

c. POWER-TEQ behoudt zich het recht voor om goederen, gereedschappen, materialen, auto’s, gelden, waardepapieren, (financiële) bescheiden etc., die zij van koper/opdrachtgever onder welke titel dan ook, onder zich heeft, daadwerkelijk onder zich te houden, totdat koper/opdrachtgever volledig aan diens financiële en andere verplichtingen jegens POWER-TEQ heeft voldaan. d. Voor transacties met een koper/opdrachtgever gevestigd in een land waar een verlengd eigendomsvoorbehoud geldt heeft POWER-TEQ het recht het aldaar geldende verlengd eigendomsvoorbehoud op ieder voor haar wenselijk moment van toepassing te verklaren. 

ARTIKEL 13: OVERMACHT

a. Overmacht ontslaat POWER-TEQ van haar verplichtingen jegens de koper/opdrachtgever. Als overmachtsfactoren worden aangemerkt: zodanige gebeurtenissen en toestanden die een duidelijk aanwijsbare en direct werkende invloed uitoefenen op het bedrijf POWER-TEQ, zoals bijvoorbeeld: ernstige storingen in haar productieproces, oorlog (ook buiten Nederland), oproer, epidemie, brand, verkeersstoringen, werkstaking, uitsluiting, verlies of beschadiging bij transport, ongeval of ziekte van haar personeel, beperkingen van de invoer of andere beperkingen van overheidswege, etc.. POWER-TEQ is van haar verplichtingen ontslagen ongeacht of de overmacht zich heeft voorgedaan in haar eigen bedrijf, dan wel elders, zoals in bedrijven van toeleveranciers, transpor- teurs, grossiers, etc..

b. In het geval van verhindering tot uitvoering van de overeenkomst ten gevolge van overmacht is POWER-TEQ gerechtigd, zonder rechterlijke tussenkomst, hetzij de uitvoering van de overeenkomst voor ten hoogste zes maanden op te schorten, hetzij de overeenkomst geheel of ten dele te ontbinden, zulks ter beoordeling van POWER-TEQ. Koper/opdrachtgever zal van de ten deze door POWER-TEQ genomen beslissing schriftelijk bericht ontvangen.

ARTIKEL 14: ONTWERPBESCHERMING

a. Van alle ten behoeve van koper/opdrachtgever vervaardigde producten, geleverde diensten etc. wenst POWER-TEQ de eventueel aanwezige auteursrechten of andere immateriële beschermings- rechten uitdrukkelijk aan zich te houden. Gebruik of alternatief gebruik van ontwerpen en/of ideeën van POWER-TEQ is ten strengste verboden, tenzij POWER-TEQ hiervoor uitdrukkelijk en schriftelijk toestemming heeft verleend en aan alle door POWER-TEQ ter zake gestelde voorwaar- den volledig is voldaan.

b. Indien koper/opdrachtgever zich niet aan het onder 14a gestelde houdt, maakt POWER-TEQ zonder nadere ingebrekestelling en/of rechterlijke tussenkomst, aanspraak op een boete van minimaal EURO 11.500,00 (zegge; elfduizend en vijfhonderd euro) per dag of een gedeelte daarvan, dat die overtreding voortduurt.

Artikel 15: GARANTIES

a. Door POWER-TEQ wordt uitsluitend garantie verleend volgens de bepalingen van de garantieclausule die bij de producten zijn meegeleverd. In die gevallen treedt de garantie eerst in werking, nadat POWER-TEQ schriftelijk aangetekend door de koper/opdrachtgever van zijn verzoek in kennis is gesteld.

b. Wordt er door POWER-TEQ wel garantie verleend, maar zonder dat er sprake is van een verstrekte garantieclausule, dan bedraagt de duur van de garantietermijn maximaal 6 maanden na levering van de betreffende goederen. Ook hier dient POWER-TEQ eerst schriftelijk aangetekend door koper/opdrachtgever van diens verzoek in kennis gesteld te worden.

c. De garantie bevat herstel of vervanging van de geleverde goederen, zulks naar keuze van POWER-TEQ. Onheil van buitenaf kan nimmer leiden tot enige verplichtende garantieverlening door POWER-TEQ.

d. De ter reparatie ingenomen goederen verblijven in alle gevallen voor risico van de koper/opdrachtgever bij POWER-TEQ of bij een door POWER-TEQ hiervoor ingeschakelde derde.

ARTIKEL 16: ZICHTZENDINGEN

Uitsluitend indien POWER-TEQ dit tevoren schriftelijk aan koper/opdrachtgever heeft bevestigd, kunnen de door of namens POWER-TEQ afgeleverde goederen beschouwd worden als zicht- zending voor shows, tentoonstellingen, beurzen en/of voor andere door POWER-TEQ aan te geven doeleinden. Ook op zichtzendingen zijn deze “Algemene Voorwaarden” onverkort van toepassing. 

ARTIKEL 17: TOEPASSELIJK RECHT EN BEVOEGDE RECHTER

a. Op alle aanbiedingen, opdrachten en met POWER-TEQ te sluiten overeenkomsten is Nederlands recht van toepassing. Het staat POWER-TEQ evenwel vrij zich op ieder gewenst moment te kunnen en mogen beroepen op het geldend recht van het land waar koper/opdrachtgever gevestigd is, dan wel op het Weens koopverdrag. Alsdan zal, in afwijking van het hier onder sub b gemelde, het geschil onderworpen worden aan de absoluut bevoegde rechter in het rechtsgebied van de koper/opdrachtgever. POWER-TEQ behoeft koper/opdrachtgever hierover niet vooraf in kennis te stellen.

b. Alle geschillen zullen worden onderworpen aan het oordeel van de absoluut bevoegde Rechter in het Arrondissement Assen dan wel aan het oordeel van een andere bevoegde rechterlijke instantie, zulks evenwel ter keuze van POWER-TEQ.

c. Indien enig artikel of subartikel van deze “Algemene Voorwaarden” ongeldig wordt, dan wel niet door POWER-TEQ wordt toegepast doet dit geen afbreuk aan de geldigheid van andere artikelen.

SLOTBEPALING:

Deze voorwaarden zijn ten behoeve van POWER-TEQ samengesteld en gedeponeerd door De Incassokamer B.V. en onder de toepasselijkheid van haar huidige en toekomende algemene verkoop- levering- en betalingsvoorwaarden tot stand gekomen, met in achtneming van het bepaalde in BW boek 6 afdeling 3. Op deze algemene voorwaarden rust tevens het © copyright van “De Incassokamer B.V.” 

Shopping cart

0

Geen producten in de winkelwagen.

Hit Enter to search or Esc key to close